AOF.no

Bedriftsintern opplæring BIO – tilskudd til bedrifter

Denne ekstraordinære tilskuddsordningen skal hjelpe bedrifter som er rammet av koronasituasjonen ved å styrke bedriftenes omstillings- og konkurranseevne samt sikre kompetansen og jobb-sikkerheten til de ansatte.

Har din bedrift behov for omstilling, kompetanseheving og bedriftsintern opplæring?

For å hjelpe bedrifter i en krevende situasjon som følge av koronautbruddet, utlyser Vestland, Rogaland og Agder fylkeskommuner en ekstraordinær tilskuddsordning med formålet å styrke kompetanseutvikling i arbeidslivet. Den økonomiske rammen er ca. 25 millioner kroner i 2020.

Siste nytt om ordningen

Denne ekstraordinære tilskuddsordningen skal hjelpe bedrifter som er rammet av koronasituasjonen eller oljeprisfallet ved å styrke bedriftenes omstillings- og konkurranseevne samt sikre kompetansen og jobb-sikkerheten til de ansatte. Opplæringstiltakene kan også gå til kompetansehevning for å tilpasse seg en ny markedssituasjon. Dette skal komme både arbeidstakere og bedriftene til gode både på kort og på lengre sikt. Midlene skal brukes til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser og permitteringer.
Permitterte kan også få mulighet til å bygge kompetanse gjennom bedriften. Flere bedrifter / virksomheter kan samarbeide om opplæringstiltak.

Ta kontakt for hjelp og bistand til å å utvikle kurs og underlag for søknaden. Det er din bedrift som må søke, men vi hos AOF Vestlandet-Agder hjelper deg gjerne!

Formålet med bedriftsintern opplæring er å bidra til:

 • øke bedriftens etterspørsel etter kompetanse- og utdanningstiltak
 • stimulere bedrifter og deres ansatte (herunder også lærlinger) til å bruke digitale kanaler i jobb og opplæring
 • knytte utdanningsaktører og arbeidsliv tettere sammen
 • stimulere til utvikling av nye digitale tilbud

Bedriftene kan søke om ulike etter- og videreutdanningstiltak rettet mot for eksempel:

 • økning av innovasjonsgrad og innovasjonsevne
 • styrke ferdigheter i å jobbe og lære digitalt
 • utvikling og bruk av digitale løsninger for opplæring av lærlinger
 • datasikkerhet
 • endring til nye produkter, tjenester og markeder
 • gi arbeidstakere norskopplæring
 • øke bedriftenes evne til å etterspørre nye kompetansetilbud

NB: denne listen utelukker ikke andre områder, så ta gjerne kontakt om du har et behov du ønsker dekket.

Ordningene kan variere fra fylke il fylke, så ta derfor kontakt med din nærmeste AOF avdeling for nærmere informasjon om hvilke BIO-ordninger som gjelder i din region.

Kriterier

Det er noen vilkår du må oppfylle for å kunne søke:

 • Bedriften kan få tilskudd til faktiske lønnskostnader knyttet til opplæringen det søkes om. Timesatsene for lønnskostnadene beregnes med 1,2 promille av brutto årslønn, begrenset oppad til kr. 700,- pr. time.
 • Bedriften kan også få tilskudd til andre utgifter enn lønn som er direkte knyttet til opplæringen det søkes om. Andre utgifter kan ikke utgjøre mer enn 1/3 av den totale prosjektkostnaden.
 • Støtteordningen kan benyttes av bedrifter der de ansatte enten er i jobb eller er permitterte. NAVs regler for dagpenger setter i dag begrensninger for retten til dagpenger under opplæring. Intensjonen er at helt permitterte kan benytte ordningen innenfor gjeldende regelverk, og helt og fullt når regelverk justeres.
 • Det kan gis inntil kr. 300 000 i tilskudd pr bedrift. NB! Dette er også til vurdering da Stortinget kan bidra mer til ordningen.
 • Støtten kan ikke utgjøre mer enn 70/80 % av totalkostnaden.
 • Bedriften må stille med minimum 30/20% i egeninnsats, som kan bestå av egen tid, utstyr og/eller kontantbidrag (egen tid beregnes med timesats som under punkt a).
 • Bedriftsintern opplæring skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening.
 • Opplæringstiden for hver deltaker kan vare inntil 26 uker. Tiltaksperioden kan gå utover 26 uker hvis opplæringen er organisert slik at opplæringsperioden rullerer blant de ansatte.

Ta kontakt med oss

Tone Robberstad

Tone Robberstad

senior kompetanserådgiver

Nord-Rogaland

Kim Andrè Melheim Taraldsen

Kim André Melheim Taraldsen

kompetanserådgiver

Agder

monika hope

Monika Hope

kompetanserådgiver

Vestland